Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Bike Republic, met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 100 (Blok K), 9820 Merelbeke, met BTW-nummer BE0823.778.933, (hierna "Bike Republic"), en staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen. Er is geen aankoopverplichting.

 2. De wedstrijd loopt van 27 t.e.m. 28 april 2022, telkens van 14 tot 21 u.

 3. De wedstrijd is voorbehouden voor bezoekers/standhouders van de beurs Bedrijvencontactdagen (27/04/2022 t.e.m. 28/04/2022, Kortrijk Xpo).

 4. De wedstrijd gaat door op de Bike Republic-stand (hal 1 nr. 113). Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers hun wedstrijdkaartje met persoonlijke code, dat ze tijdens de Bedrijvencontactdagen krijgen, mee te nemen naar de Bike Republic-stand.

 5. De winnaar is diegene die met zijn persoonlijke code het slot van de fiets op de Bike Republic-stand kan ontgrendelen.

 6. Elke persoonlijke code mag slechts één keer gebruikt worden. Met klachten over foutieve invoer, reeds gebruikte codes of onrechtmatig gebruik van een code wordt geen rekening gehouden noch met codes die op een andere wijze verkregen zijn dan via het wedstrijdkaartje tijdens de Bedrijvencontactdagen.

 7. De winnaar wint een gratis Hiron 400 e-bike M/V t.w.v. € 2.149.

 8. Bike Republic behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voornoemde selectie van artikelen te wijzigen. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 9. Een medewerker van Bike Republic zal contact opnemen met de winnaar via het e-mailadres dat werd opgegeven bij deelname. Indien de winnaar niet binnen 2 weken reageert, verliest hij het recht op zijn prijs. De winnaar verliest alsook het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 2 maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft.

 10. Het personeel van Bike Republic mag niet deelnemen aan deze wedstrijd. Andere personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie of de verspreiding van deze wedstrijd zijn eveneens van deelname uitgesloten.

 11. De persoonsgegevens die Bike Republic ontvangt in het kader van deze wedstrijd, vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik dient en uitsluitend voor deze doeleinden worden aangewend. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn/haar identificatie in functie van deze wedstrijd.

 12. Bike Republic behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

 13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Bike Republic zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

 14. Bike Republic is niet verantwoordelijk voor storingen of andere onvoorziene problemen die uitgaan van derden.

 15. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

 16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.
Product toegevoegd aan verlanglijst

Helemaal zen de zomer in!
Nu een servicepakket t.w.v. €300 bij aankoop van een nieuwe e-bike
.
Ontdek meer